U utorak, 16. travnja 2019. godine u Općini Bedekovčina održala se edukativna radionica o pravilnom odvajanju otpada, mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Radionica se organizirala u okviru projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“ koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi maksimalno 3.242.204,64 HRK, a ukupno prihvatljivi troškovi iznose maksimalno 2.895.704,64 HRK. EU potpora iznosi 2.461.348,94 HRK, odnosno 84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta: 08. siječnja 2018. godine  do 15.08.2019. godine.

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“ je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Bedekovčina i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

 

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”
Sadržaj Priopćenja za javnost isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina.