Fiskalna odgovornost

Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. Tim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima su osnivači

Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

  1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava
  2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima nakon provedenih provjera sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti
  • raspoloživih informacija o radu tijela
  • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • vlastite procjene.