Gospodarenje otpadom

 

Poduzeće Komunalno – Zabok d.o.o. sakuplja otpad i s područja Općine Bedekovčina. U 2014. godini po kućanstvima se skupilo 927 tona otpada. Miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište Lesičak, a selektivni (papir, plastika, tetrapak) u Eko flor plus d.o.o.

Općina Bedekovčina osigurala je odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu i to putem dodatnog spremnika za plastiku i tetrapak te putem dodatne vreće za papir. Stambenim zgradama podijeljeni su spremnici za skupljanje odvojenog otpada zapremine 1.100 litara. Za zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada podijelili su korisnicima, kompostere, da sami proizvode kompost za vlastite potrebe. S obzirom da je u početku osigurano 300 kompostera, isti su podijeljeni kućanstvima koja su se predbilježila za iste, te se svake godine broj kompostera povećava, sukladno zahtjevima građana.

Općina Bedekovčina je osigurala odvojeno sakupljanje otpada postavljanjem zelenih otoka i kontejnera na javne površine koje su dostupne svim građanima, a što je ostvareno putem EU projekta ZEROWASTE.

U tijeku je realizacija projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Izgradnja reciklažnog dvorišta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja s europskim direktivama o otpadu. Površina reciklažnog dvorišta iznosit će 1.986 m2, a planirano je postavljanje 21 kontejnera zatvorenog tipa, 1 preša za kartonsku ambalažu, 3 klimatizirana natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera za glomazni otpad.  Također, provest će se educiranja kao i aktivnosti informiranja kako bi naši mještani i mještanke bili upoznati te samim time i potaknuti na odvoz otpada na reciklažno dvorište. Krajnji cilj projekta je spriječiti nastanak otpada te odlaganja na divlja odlagališta, a omogućit će se i ponovna upotreba i prerada organskog materijala što će doprinijeti održivom gospodarenju otpadom a samim time i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša.

PRIJAVA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Pozivaju se mještani Općine Bedekovčina da ukoliko uoče novo nelegalno odlagalište otpada („divlje deponije“) na području Općine Bedekovčina obavijeste komunalnog redara putem e- maila: komunalni-redar@bedekovcina.hr uz ispunjeni obrazac ili na broj telefona 049/213-963.

OBRAZAC:

DOKUMENTI: