Gospodarska zona Bedekovčina 1

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina 2012. godine donijelo je Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bedekovčina.

Plan se donio za područje gospodarske namjene u južnom dijelu naselja Bedekovčina čije su granice određene Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina, a obuhvaća površinu od 20,40 hektara.

Planom su razgraničene sljedeće namjene površina:

  • gospodarska namjena – proizvodna
  • gospodarska namjena s mogućnošću gradnje objekata za turizam i ugostiteljstvo
  • infrastrukturni sustavi – MRS (mjerno redukcijska stanica) Bedekovčina u vlasništvu tvrtke Plinacro d.o.o.
  • infrastrukturni sustavi namijenjeni prometnim koridorima
  • na površinama gospodarske – proizvodne namjene mogu se graditi građevine sljedeće namjene:

o gospodarske namjene – proizvodne (industrijske i zanatske)

o gospodarske namjene – poslovne (uredske, trgovačke, uslužne, skladišne i slično)

o građevine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski paneli, vjetroelektrane, kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja za iskorištavanje bioplina, biomase i slično)

o rasadnici za intenzivni uzgoj poljoprivrednih proizvoda

o komunalne građevine i uređaji te prometne građevine i javne garaže

o športsko-rekreacijski sadržaji

o javne i zaštitne zelene površine

o benzinske postaje

  • na površinama gospodarske zone – uz već navedene proizvodne i poslovne namjene graditi se mogu i građevine sljedećih namjena:

o ugostiteljske građevine, poslovni hoteli i građevine za zabavu

o športsko-rekreacijski sadržaji

o stambeni prostor za potrebe vlasnika i zaposlenika.

U poduzetničkoj zoni od infrastrukture su izgrađeni struja i plin, a potrebno je još izgraditi kanalizaciju, vanjsku rasvjetu, nogostupe i ceste. Izgradnja navedenog ulazi u prioritet koji je predispozicija razvoja gospodarstva Općine Bedekovčina.

DOKUMENTI