Gospodarska zona Poznanovec

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina 2012. godine donijelo je Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Poznanovec.

Plan se donio za područje gospodarske namjene u južnom dijelu naselja Poznanovec čije su granice određene Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina, a obuhvaća površinu od 13,50 ha.

Planom su razgraničene sljedeće namjene površina:

  • gospodarske namjene – proizvodne (industrijske i zanatske)
  • gospodarske namjene – poslovne (uredske, trgovačke, uslužne, skladišne i slično)
  • građevine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski paneli, kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja za iskorištavanje bioplina, biomase i slično)
  • rasadnici za intenzivni uzgoj poljoprivrednih proizvoda
  • komunalne građevine i uređaji te prometne građevine
  • športsko-rekreacijski sadržaji
  • javne i zaštitne zelene površine.

Zona se nalazi između naselja Bedekovčina i naselja Poznanovec. Nalazi se 150 m južno od državne ceste D24 te neposredno s južne strane željezničke pruge Zagreb – Varaždin. Zona se trenutno upotrebljava kao poljoprivredna površina – oranice i travnjaci. Od urbanog centra Bedekovčine udaljena je 2 km, od urbanog centra Zaboka 12 km, od Varaždina 76 km, a od Zagreba 59 km.

Unutar zone nema nikakvih djelatnosti, a u neposrednoj blizini zone nalazi se Poljoprivredna zadruga Poznanovec koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom kruha i peciva, trgovinom, te Inkop d.d. Poznanovec, koji se bavi proizvodnjom obuće i preradom kože.

DOKUMENTI