Općina Bedekovčina uspješno je riješila imovinskopravne odnose na dijelu groblja Orehovica na kojem se nalazi klizište, što je bio preduvjet za izradu glavnog projekta na temelju kojeg je ishođena građevinska dozvola za sanaciju klizišta na groblju Orehovica i nerazvrstanoj cesti uz groblje.

Rješavanjem imovinskopravnih odnosa i ishođenjem građevinske dozvole ispunjen je glavni preduvjet za prijavu projekta na natječaj za sufinanciranje sanacije klizišta.

U tijeku je i pojedinačni ispravni postupak radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na preostalom dijelu groblja koji nije obuhvaćen ovim projektom te bi po završetku postupka Općina Bedekovčina konačno trebala biti upisana u cijelosti kao vlasnik cijelog groblja Orehovica, što je preduvjet za realizaciju i ostalih planiranih projekata na tom groblju.