Izvješća načelnika

Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15), članka 48. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, br. 6/13, 24/14, 29/15) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, br. 12/21) – važeći Statut – Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svojem radu, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.