Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja centra Bedekovčine objavljuje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTRA BEDEKOVČINE

Izvješće o javnoj raspravi sadrži podatke iz objave javne rasprave, popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi, popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja te popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom.