Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana  07. veljače 2018. godine raspisao je

 Javni natječaj

 za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 09. ožujka 2018. godine.