Na temelju članka 3. stavka 3., članka 30. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15 i 10/17) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/13, 24/14, 29/15 i 14/18), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana 25. travnja 2019.  godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEDEKOVČINA

 

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Općine Bedekovčina:

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 1366/3, k.o. Komor u površini 788 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 149,72 kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 2 godine.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 1366/4, k.o. Komor u površini 788 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 149,72 kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 2 godine.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 6607 i 6608, k.o. Komor ukupne površine 772 m2, u naravi livada.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 146,68 kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 4538, k.o. Komor u površini 2971 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 564,49 kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 4529/3, k.o. Komor u površini 658 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 125,02  kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 4540/2, k.o. Komor u površini 1212 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 230,28  kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 4591, k.o. Komor u površini 399 m2, u naravi livada.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 75,81  kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 4529/3, k.o. Komor u površini 658 m2, u naravi oranica.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 125,02  kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 3627, k.o. Bedekovčina u površini 5988 m2, u naravi livada.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 1.137,72  kn.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

II.

U slučaju privođenja namjeni određenoj prostornim planom, ugovor o zakupu se raskida.

III.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
 2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu cijenu zakupnine upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
 4. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

IV.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Bedekovčina na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

V.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači se će obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VI.

Općina Bedekovčina zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

VI.

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Općine Bedekovčina, s početkom u 12:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/213-963 ili mail: info@bedekovcina.hr.