Na temelju članka 3. stavka 3., članka 30. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15 i 10/17) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/13, 24/14, 29/15 i 14/18), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana 20. kolovoza 2019.  godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEDEKOVČINA

I.

Daje se u zakup poslovni prostor na području Općine Bedekovčina: Poslovni prostor (za obavljanje djelatnosti trgovine) na adresi Martinec Orehovički 19A, k.č.br. 5119/1, k.o. Komor, a koji se sastoji od prostora za trgovinu površine 30,00 m2 i skladišnog prostora i sanitarnog čvora površine 17,86 m2, odnosno sveukupne površine 47,86 m2.

Poslovni prostor daje se u zakup radi obavljanja djelatnosti trgovine na rok od 5 godina.

II.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

  1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
  2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
  3. Ponuđenu cijenu zakupnine upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  4. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat),
  5. Potvrdu porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj,
  6. Potvrdu Općine Bedekovčina da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Bedekovčina.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora može se sklopiti samo s ponuditeljem koji nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Bedekovčina i Republici Hrvatskoj.

Početna cijena zakupnine iznosi 1.670,00 kuna mjesečno.

III.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Bedekovčina na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA– NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

IV.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači se će obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.

Općina Bedekovčina zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

VI.

Javno otvaranje ponuda održat će se 5. rujna 2019. godine u prostorijama Općine Bedekovčina, s početkom u 12:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/213-963 ili mail: info@bedekovcina.hr