Na temelju članka 2. i članka 17. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15 i 14/18), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana  07. studenog 2018. godine raspisao je

 Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini

(1) Općina Bedekovčina poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za jednokratnu financijsku potporu iz proračuna Općine Bedekovčina za 2018. godinu.

(2) Predmet Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaja)  je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama tijekom proračunske godine 2018. godine za:

– provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija i dr., kao i za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu;

– obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija, putovanja i slično;

– institucionalnu podršku – podrška za organizacijski razvoj i poslovanje udruga.

(3) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/aktivnost za razdoblje provedbe do 31.12.2018. koji doprinosi razvoju Općine Bedekovčina sukladno planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – kultura
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima

(4) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 20.000,00 kuna. Od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – kultura 5.500,00 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 500,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 3.500,00 kuna.

 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo 3.500,00 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 500,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 3.500,00 kuna.

 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata 3.500,00 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 500,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 3.500,00 kuna.

 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji 4.000,00 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 500,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 3.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima 3.500,00 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 500,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt/aktivnost je 3.500,00 kuna.

(5) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu projekata/aktivnosti u okviru ovog Natječaja je slijedeći:

 • Prioritetno područje 1 – kultura od 1 do 11 potpora
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo od 1 do 7 potpora
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata od 1 do 7 potpora
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji od 1 do 8 potpora
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima od 1 do 7 potpora

(6) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2018. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave će se razmatrati prema redosljedu i vremenu zaprimanja.

Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 07. prosinac 2018. godine ili ako je prijava dostavljena neposredno (putem dostavljača ili osobno) u pisarnicu Općine (u radno vrijeme Općine) najkasnije do 07. prosinca 2018. godine.

U slučaju da je prijava dostavljena neposredno u pisarnicu Općine, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka prijave.

(7) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

(8) Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(9) Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelu plaćanja, postupanja s dokumentacijom detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Bedekovčina i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/ .

(10) Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli jednokratnih financijskih potpora namijenjenih financiranju projekata/aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u 2018. godini mogu podnijeti prigovor na odluku.

Prigovor se može podnijeti u roku od osam dana  od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja. O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

 (11) Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava  za provedbu projekata/aktivnosti  utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiroračun korisnika prema  modelu plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

(12) Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: info@bedekovcina.hr  i to najkasnije 10 dana prije isteka ovog natječaja.

Odgovori na pojedine upite bit će poslani u roku od 3 dana na adrese onih koji su pitanja postavili, te će se redovito objavljivat na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina  https://www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/ 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Bedekovčina ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi