Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2019. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave će se razmatrati prema redosljedu i vremenu zaprimanja.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

  • Obvezni prijavni obrasci
  1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
  2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
  3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
  • Obvezni prilozi:
  1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja kroz usvajanje godišnjeg programa rada,
  2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
  3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.