JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Bedekovčina na korištenje udrugama

 1. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama, na rok od 3 godine, i to:

a.) prostor u Bedekovčini, Stjepana Radića 1, k.č.br. 3267/1, k.o. Bedekovčina , suvlasnički udio redni broj 40 ( E-40 ), lokal broj 26  u mansardi ,  površine 27, 90 m2

b) prostor u Bedekovčini, Stjepana Radića 1, k.č.br. 3267/1, k.o. Bedekovčina , suvlasnički udio redni broj 41 ( E-41),  lokal broj 27 u mansardi , površine 27, 90 m2

c) prostor u Bedekovčini, Stjepana Radića 1, k.č.br. 3267/1, k.o. Bedekovčina, suvlasnički udio redni broj 42 ( E-42), lokal broj 28 u mansardi, površine 28,10 m2

d)prostor u Bedekovčini,  Magdalenićeva ulica 40, 1745 k.o. Bedekovčina, zgrada i dvorište, ukupne površine 852 m2

e) prostor u Bedekovčini, Martinec Orehovički 19A, k.č.br. 5119/1 i 5119/2 k.o. Komor, društveni dom, površine 130,36m2

2. Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • upisane se u registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, i u Registar neprofitnih organizacija,
 • svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve  koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan ( kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojem i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
 • su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine ( u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge  i voditelja programa/ projekta/ ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48.stavkom 2. alinejom  c), odnosno pravomoćnom osuđen za počinjenja kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom  d) Uredbe ,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu ( na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
 • imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
 • uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama

Detalje natječaja pronađite na linku: https://www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/