Javni natječaj

 za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini

 

(1) Općina Bedekovčina poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Bedekovčina za 2020. godinu.

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Bedekovčina sukladno planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – kultura
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 180.000,00 kuna. Od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – kultura 84.000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 20.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo 18.000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 10.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji 50.000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 30.000,00 kuna.

 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima 15.000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta/manifestacija u okviru ovog Natječaja je slijedeći:

 • Prioritetno područje 1 – kultura od 1 do 13 potpora
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo od 1 do 10 potpora
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata od 1 do 3 potpora
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji od 1 do 10 potpora
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima od 1 do 5 potpora

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 26. veljače 2020. godine.

Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 26. veljače 2020. godine ili ako je prijava dostavljena neposredno (putem dostavljača ili osobno) u pisarnicu Općine (u radno vrijeme Općine) najkasnije 26. veljače 2020. godine.

U slučaju da je prijava dostavljena neposredno u pisarnicu Općine, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka prijave.

(6) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

(7) Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(8) Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan (1) program i jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2020. godine. Ista organizacija može biti partner na više programa/projekata.

(9) Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Bedekovčina i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/ .

(10) Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte mogu podnijeti prigovor na odluku.

Prigovor se može podnijeti u roku od osam dana  od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja. O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

 (11) Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava  za provedbu programa/projekta  utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiroračun korisnika prema  modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

(12) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: iva@bedekovcina.hr , i to najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na web stranici www.bedekovcina.hr i to najkasnije 5 dana prije isteka natječaja.

Općina Bedekovčina će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Bedekovčina ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.