Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2022. godini

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 4. ožujka 2022. godine.

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2022. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se putem mail-a na sandra@bedekovcina.hr u roku za dostavu prijava na Javni natječaj.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina,

Natječaji udruge

  • Obvezni prijavni obrasci
  1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
  2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
  3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
  • Obvezni prilozi:
  1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja,
  2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
  3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.

ODLUKA: