Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15, 10/17), općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina

I.

Predmet ovog javnog natječaja je prodaja sljedeće nekretnine:

  • č.br. 2510/2, upisana u z.k.ul. 3611, k.o. Bedekovčina, oznaka zemljišta: vinogradarka kuća Čajkovljansko Nas. 15A i voćnjak, površina vinogradarske kuće: 29 m2, površina voćnjaka: 392 m2, u vlasništvu Općine Bedekovčina u 1/1 dijela.

Nekretnina je udaljena cca 1,6 km od općinskog središta Općine Bedekovčina. Predmetna nekretnina je vinogradarska kuća na parceli trapeznog oblika. Pristup samoj nekretnini osiguran je kolnim prilazom s uređene javne prometne površine (asfaltirana ulica – nerazvrstana cesta). Predmetna lokacija predstavlja građevinsko zemljište, a lokacija je opremljena djelomično komunalnom infrastrukturom (el. struja, vodovod, plin, telefon, nije izvedena općinska kanalizacija). Lokacija nije opterećena nikakvim štetnim emisijama (zagađenje zraka, vode, emisije buke i sl.). Nosiva konstrukcija vinogradarske kuće izvedena je od drvenih planjki s međukatnom konstrukcijom. Temelji su betonski, a betonski je i nadtemeljni zid. Krovište je izvedeno kao dvostrešno, drveno, pokriveno dvostruko utorenim glinenim crijepom. Limarija (opšavi i žlijebovi) nije izvedena. Zidovi su s unutarnje strane obrađeni daščanom oplatom (širok lamperija) te keramičkim pločicama u sanitarijama i radnom dijelu kuhinje. Strop je izveden kao daščani pod (brodski pod), a pogled stropa kao i obloge zidove premazane su zaštitnim sredstvom. S vanjske strane zidovi nisu posebno obrađeni. Podovi su izvedeni kao cementna glazura (obojana bojom za beton), djelomično prekrivena linoleumom, a u dijelu sanitarija i radnom dijelu kuhinje postavljene su podne keramičke pločice. Prozori i vrata su drveni. U objektu su izvedene instalacije el. struje, vodovoda i kućna kanalizacija koja je spojena u sabirnu jamu. Grijanje je riješeno sistemom peći na kruto gorivo, a priprema tople vode u kupaonici vrši se pomoću el. bojlera. Predmetna kuća koristila se dugi niz godina, a trenutno se ne koristi. Sveukupna korisna površina kuće je 22,72 m2.

Zemljište površine 329 m2 nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni mješovite, pretežito stambene namjene.

Napomena: Nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknade prigovore kupaca. Općina Bedekovčina neće snositi troškove uređenja nekretnine.

II.

Početna cijena nekretnine iz točke I. ovog Natječaja iznosi 64.200,00 kuna.

Jamčevina: 3.210,00 kuna.

Općina Bedekovčina će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

III.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

  1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
  2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
  3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  4. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
  5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Bedekovčina IBAN: HR8923600001801100006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB.

IV.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Bedekovčina na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

V.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači se će obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VI.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Bedekovčina će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Općina Bedekovčina zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

VI.

Javno otvaranje ponuda održat će se 18. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Bedekovčina, s početkom u 12:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/213-963 ili mail: info@bedekovcina.hr