Na temelju članka 3. stavka 4.,  članka 7. stavka 1.  Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15, 10/17) i članka 31. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/13 i 24/14, 29/15 i 14/18), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina

I.

Predmet ovog javnog natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

 1. č.br. 5848/1, upisana u z.k.ul. 2982, k.o. Komor, oznaka zemljišta: pašnjak, površina: 388 m2, u vlasništvu Općine Bedekovčina u 1/1 dijela, u naravi stambena građevina na adresi naselje Kebel 109c sa zemljištem.

Stambena građevina je građena masivnim konstruktivnim sistemom od opeke na trakastom temelju s nadtemeljnim zidom od betona u razdoblju oko 1989. godine. Debljina nosivog zida od opeke u prizemlju je 30 cm, radi se o srednje kvalitetnoj gradnji koja je ukručena horizontalnim i vertikalnim serklažom, prisutno odvajanje-raspucavanje ulaznog dijela od ostatka građevine.

Krovište je dvostrešno, strop prizemlja fert, tavan drvena konstrukcija + crijep, svijetla visina u prizemlju ≈2,48 m, tavana ≈0,91 m na više.

Stolarija je drvena sa izo staklom, fasada nije izvedena, prisutni veliki energetski gubici, limarija pocinčana krovna na krovu nije izvedena, nema odvodnje krovnih voda.

Etažnost građevine: prizemlje + tavan.

Obrada površina interijera svih prostora je dovršena u ovisnosti od namjene.

Ukupna korisna površina građevine je ≈ 84,76 m2, od toga je:

 • tavan 29,50 m2
 • prizemlje 55,26 m2.

Stambena građevina sastoji se od sljedećih prostorija: prizemlje – spremište ispod stepenica za tavan, kuhinja sa dnevnim boravkom i blagovaonom, 2 sobe, hodnik sanitarni čvor, tavan – tavansko spremište i terasa.

Od komunalne infrastrukture tu je struja, voda, kanalizacija septička.

Radi se o građevini koja se nalazi neposredno uz cestu. Pristup na česticu je s asfaltirane javne prometne površine. Na građevini su vidljivi znakovi dotrajalosti pojedinih građevinskih dijelova. Čestica je dijelom ograđena, okoliš je djelomično uređen.

Napomena: Nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknade prigovore kupaca. Općina Bedekovčina neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 1. č.br. 4597, upisana u z.k.ul. 3565, k.o. Komor, oznaka zemljišta: oranica, površina: 6172 m2, u vlasništvu Općine Bedekovčina u 1/1 dijela, u naravi stambena građevina na adresi Martinec Orehovički 4 sa zemljištem i dvije pomoćne građevine.

Stambena građevina građena je masivnim i drvenim konstruktivnim sistemom na trakastom temelju s nadtemeljnim zidom od opeke i kamena u razdoblju oko 1949. godine. Stolarija je drvena sa običnim staklom, fasada djelomično izvedena, limarija pocinčana na krovu nije izvedena, odvodnja krovnih voda ne.

Etažnost građevine: suteren + prizemlje.

Ukupna korisna površina građevine sa korekcionim faktorima je ≈ 73,28 m2, od toga je:

 • suteren 7,95 m2
 • prizemlje 65,33 m2.

Stambena građevina sastoji se od sljedećih prostorija: suteren-spremište, prizemlje-spremište, kuhinja + dnb+soba, wc, 2 hodnika, trijem i balkon.

Od komunalne infrastrukture tu je struja, voda, kanalizacije nema.

Za položaj građevine važno je napomenuti da se radi o građevini koja se nalazi posredno uz cestu.

Građevina je u poluruševnom i dotrajalom stanju.

Dvije pomoćne građevine su dotrajale i trošne, gabarita 2,00×6,64 m i 17,00×3,94 + dva istaka 3,41×1,26m.

Napomena: Nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknade prigovore kupaca. Općina Bedekovčina neće snositi troškove uređenja nekretnine.

II.

Početna cijena nekretnine iz točke I.a) iznosi: 130.386,25 kn. Jamčevina: 6.519,31 kn.

Početna cijena nekretnine iz točke I.b) iznosi: 79.564,82 kn. Jamčevina: 3.978,24 kn.

Općina Bedekovčina će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

III.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
 2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
 4. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
 5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Bedekovčina IBAN: HR8923600001801100006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB.

IV.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 60 dana od dana objave natječaja (do 12.rujna 2019.), poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Bedekovčina na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

V.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači se će obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VI.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Bedekovčina će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Općina Bedekovčina zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

VI.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 15. rujna 2019. godine u prostorijama Općine Bedekovčina, s početkom u 12:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/213-963 ili mail: info@bedekovcina.hr