REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEDEKOVČINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/59

URBROJ: 2197-02-01/1-20-1

Bedekovčina, 18.12.2020.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.)  te Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

  • NC BD 2-027 Magdalenićeva ulica- crkva Sv. Barbare u dužini od 100 metara

Nerazvrstana cesta oznake NC BD 2-027  izgrađena je na kčbr. 3042/6, 1746, 1751/1, 1751/2, 1751/5, 1753 i 1752, k.o. Bedekovčina.

  • NC BD 3-029 –  Naselje Malekovec u dužini od 575 metara

Nerazvrstana cesta oznake  NC BD 3-029   izgrađena je na kčbr. 6380, 5771, 5779  k.o. Bedekovčina.

  • NC BD 3-031 –  Odvojak Gajeva ulica-Savić-Gorički u dužini od 150 metara

Nerazvrstana cesta oznake  NC BD 3-031 izgrađena je na kčbr. 5740 k.o. Bedekovčina.

  • NC BD 3-024 – Gajeva ulica  u dužini od  32 metra

Nerazvrstana cesta oznake  NC BD 3-024 izgrađena je na kčbr. 5281  k.o. Bedekovčina.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta NC BD 2-027   – Magdalenićeva ulica – crkva Sv. Barbare izvršit će se dana 29.12. 2020. godine od 8.00-9.00 sati, nerazvrstane ceste NC BD 3-029    – Ulica Naselje Malekovec i NC BD3-031 Odvojak Gajeva ulica-Savić-Gorički istog dana od 9.00-11.00 sati a nerazvrstane ceste NC BD 3-024  – Gajeva ulica  istog dana od 11:00-12:00.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na 05.01. 2021. (tjedan dana kasnije) godine u isto vrijeme.

– pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju izmjeri.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 15.01.2021. godine, od 13:00  do 13:30 sati.

                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                          Darko Ban, ing.građ.