Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju obilježavanju i izmjeri istih.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

  1. Nerazvrstana cesta NC OR-023

Nerazvrstana cesta NC OR-023, dužine 370 metara, izgrađena na kčbr. 1357/3 i 7092, k.o. Komor, ide od Župne crkva sv. Leopolda Mandića (kućni broj Orehovica 27A), pokraj groblja do kčbr. 1369, k.o. Komor.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, izvršit će se dana 05. listopada 2018. godine od 8.00 do 8.30 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje i izmjera odgađaju se na 09. listopada 2018.  godine u isto vrijeme.

  1. Nerazvrstana cesta NC BO-020

Nerazvrstana cesta NC BO-020 šumski je put, dužine 2200 metara, izgrađen na kčbr. 7343, k.o. Komor, kreće od Županijske ceste 2165 (kod kućnog broja Lug Orehovički 8A) na zapad, kroz šumu, prolazi pokraj zgrada na adresama Lug Orehovički 17F, 17E i 17D (izdvojeno), do kčbr. 6796, k.o. Komor (Kebel 20A).

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, vršit će se dana 05.10.2018. godine od 9.00 do 16.00 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, početak se odgađa na 09.10.2018. godine u isto vrijeme. Terenski se posao nastavlja sljedećih radnih dana, do okončenja posla. Pozvanim se strankama preporuča kontaktirati Općinu Bedekovčina, vezano za termin obilježavanja i izmjere nerazvrstane ceste na njihovom području.

  1. Nerazvrstana cesta NC BD3-057

Nerazvrstana cesta NC BD3-057,šumski je put, dužine 2300 metara, izgrađen na kčbr. 2989, k.o. Bedekovčina (7348, k.o. Komor), kreće od Županijske ceste br. 2165 (90 metara prije skretanja za Kebel) na zapad, kroz šumu, prolazi iznad Naselja Cerina, kod kčbr. 511 k.o. Bedekovčina nastavlja u Naselje Jalševec te ide, pokraj zgrada na kućnim brojevima 57B i 56 (izdvojeno), do zgrade na kućnom broju Naselje Jalševec 58A (kčbr. 814/2, k.o. Komor.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, započinje nakon izmjere nerazvrstane ceste pod rednim brojem 2. Pozvanim se strankama preporuča kontaktirati Općinu Bedekovčina vezano za termin obilježavanja i izmjere nerazvrstane ceste na njihovom području.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana  15.10.2018. godine, od 14.00 do 15.00 sati.