Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 19. siječnja 2018. godine Odluku o raspisivanju „JAVNOG POZIVA UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2018. GOD.“

Financijska sredstva u visini =350.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem ovog javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

DOKUMENTI

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 22. veljače 2018. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pozaic.ivan@gmail.com najkasnije do 05. veljače 2018.