Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 07. veljača 2019. godine na Izvršnom odboru Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za 2019. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.
Financijska sredstva u visini =350.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Propisane obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom prijavitelja.

Navedenu tiskanu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na adresu: SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE BEDEKOVČINA n/r tajnika, Stjepana Radića 1, 49221 BEDEKOVČINA

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: „Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu – NE OTVARAJ“

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Pozivom, neće biti uzete u daljnje razmatranje.

Rok za prijavu na Poziv je 14. ožujak 2019. godine.

Sve prijave poslane nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Športsku zajednicu Općine Bedekovčina, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke. Ako je prijava dostavljena poštom, vrijedit će datum koji je pečatom naznačen na omotnici.