Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica Općine Bedekovčina donijela je 03.02.2023. godine na Redovnoj skupštini Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za 2023. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =82.300,00 EUR rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 03. ožujka 2023. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: arpad.jaksa@gmail.com i ana.ocvirek@gmail.com.