JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Bedekovčina i njihove zamjenike

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Bedekovčina (dalje u tekstu: Savjet mladih) i njihove zamjenike.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Bedekovčina (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na mandat od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

– učenička vijeća,

– studentski zborovi,

– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

– neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu  na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama  Općine Bedekovčina (www.bedekovcina.hr)  i to:

–  SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja.

SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

– životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),

– presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,

– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

VI.

Pisane i obrazložene kandidature predaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na propisanim obrascima, u roku od 15 dana od dana objave Javnog u pisarnicu Općine  (Trg Ante starčevića 4, Bedekovčina) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Bedekovčina i njihove zamjenike“.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Bedekovčina obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura koje dostavlja Općinskom vijeću Općine Bedekovčina i objavljuje ih njmanje na mrežnim stranicama Općine.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih provodi Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata 

VIII.

U predmetnom Javnom pozivu svi sudionici obvezuju se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).