JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za dodatni izbor za tri (3) člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Bedekovčina

I. 

Ovim pozivom pokreće se postupak dodatnog izbora za za tri (3) člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Bedekovčina (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Bedekovčina (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine (2/3) početnog broja, Općinsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o savjetima te odredbe Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bedekovčina  koje se odnose na izbor članova Savjeta mladih.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na mandat od tri godine.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

– učenička vijeća,

– studentski zborovi,

– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

– neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu  na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama  Općine Bedekovčina (www.bedekovcina.hr)  i to:

–  SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja.

SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

– životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),

– presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,

– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

VI.

Pisane i obrazložene kandidature predaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na propisanim obrascima, u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u pisarnicu Općine  (Trg Ante starčevića 4, Bedekovčina) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina s naznakom „Prijedlog kandidata za dodatni izbor članova i zamjenika članova općinskog savjeta mladih“.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Bedekovčina obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura koje dostavlja Općinskom vijeću Općine Bedekovčina i objavljuje ih njmanje na mrežnim stranicama Općine.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih provodi Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata

VIII.

U predmetnom Javnom pozivu svi sudionici obvezuju se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).