Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina označene kao k.č.br. 5848/1, k.o. Komor, u vlasništvu Općine Bedekovčina, upisane u ZK uložak broj 2982, k.o. Komor, oznaka zemljišta: pašnjak površine 388 m2, u naravi: kuća i dvorište.

Radi se o stambenoj građevini na adresi Kebel 109c, Bedekovčina. Stambena građevina sastoji se od sljedećih prostorija: prizemlje-spremište ispod stepenica za tavan, kuhinja sa dnevnim boravkom i blagovaonom, 2 sobe, hodnik, sanitarni čvor, tavan i terasa. Od komunalne infrastrukture tu je struja, voda, septička jama. Radi se o građevini koja se nalazi neposredno uz cestu. Pristup na česticu je sa asfaltirane javne prometne površine.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 130.386,25 kn.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Večernjem listu (datum objave: 30. studeni 2021.)

Osobe koje namjeravaju sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 6.519,31 kn na račun Općine Bedekovčina, IBAN: HR8923600001801100006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, uz naznaku „jamčevina za kupnju zemljišta“.

Javno otvaranje ponude bit će u prostorijama Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 05. siječnja 2022. godine, u 11:00 sati.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Općini se valjano može predati ponuda za sudjelovanje u javnom prikupljanju ponuda do 29. prosinca 2021. godine.

Najpovoljnijim ponuditeljem je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete propisane javnim pozivom i ponudi najvišu cijenu.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je veća od početne cijene.

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“ .

Općina Bedekovčina zadržava pravo da odustane od prodaje navedene nekretnine u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora, uz povrat iznosa jamčevine.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, preporučenom pošiljkom, uz naznaku: „Ponuda za kupnju zemljišta – ne otvaraj!“.

Ponuditelji uz ponudu trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza ( OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, odnosno podatke iz sudskog registra za pravne osobe i dr.)
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  • izjavu ponuditelja, ovjerenu od javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda.