NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE MOŽETE VIDJETI OVDJE

Grad Zabok nositelj je projekta MIPOS – MI POmažemo Starijima koji se provodi u okviru instrumenta (Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – Program zapošljavanja žena) u kojemu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI – PARTNERIMA U PROJEKTU „MIPOS“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS“ u razdoblju 2018.-2020.

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI
Broj traženih osoba: 5
Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija Radno vrijeme: puno radno vrijeme Prijevoz na rad: osiguran
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2020.

OPIS POSLOVA
Žene zaposlene putem projekta MIPOS će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta MIPOS.

UVJETI:

  • završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje,
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • nezaposlene žene koje su prijavljene na HZZ.

Na javni poziv mogu se prijaviti i žene koje već imaju položen verificirani program/tečaj za gerontodomaćicu/njegovateljicu uz obvezu polaganja dodatnog programa/tečaja (strani jezik, vozački ispi i dr.) u okviru projekta.

Ciljana  skupina  žene  starije  od  50  godina,  žene  s invaliditetom,  žrtve  trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog  nasilja,  azilantice,  mlade  žene  koje  su  izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu)  i

udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidatkinja u sklopu projekta „MIPOS“.

U slučaju da se određene kandidatkinje sa završenom verificiranom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao gerontodomaćice/njegovateljice, takve kandidatkinje će pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama rada u okviru projekta „MIPOS“ te u prijavi  obavezno moraju navesti vrstu osposobljavanja koje žele obaviti u sklopu projekta (npr., tečaj stranog jezika, tečaj za vozačku dozvolu, tečaj za prodavačicu, itd.).

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili

  • neovjerenoj preslici:životopis
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),
  • potvrdu od HZMO o ostvarenom stažu,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnojspremi),
  • uvjerenje/svjedodžba o položenom verificiranom tečaju za gerontodomaćicu/njegovateljicu (ako je posjeduju).

Kandidatkinje će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS“ , najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U prijavi je kandidatkinja dužna naznačiti za kojeg partnera-poslodavca se prijavljuje.

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog
postupka kako slijedi:
1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok – 5 žena.
Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koja zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.