JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2022. godinu

 

 1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2022. godinu za sljedeće mjere:

 1. Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta,
 2. Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda,

a) Potpore za sufinanciranje kontrole plodnosti tla

b) Potpora za podizanje i obnovu trajnih nasada

c) Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

d) Potpora za nabavu sustava za navodnjavanje i zaštitu od mraza

e) Umjetno osjemenjivanje

f) Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica te jarčeva i jarica

g) Pčelarska proizvodnja

h) Plastenici i staklenici

i) Potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda

j) Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu

3. Edukacija poljoprivrednika i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača,

4. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje.

 

 1. Korisnici potpore

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Općine Bedekovčina i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Bedekovčina.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz proizvodnje:

 1. a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 2. b) obrti,
 3. c) mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
 4. d) udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 1. Uvjeti prihvatljivosti

 

Korisnik sredstava potpore iz proračuna Općine Bedekovčina može biti „jedan poduzetnik“, tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Bedekovčina.

 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Općini Bedekovčina.

 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

 

Maksimalni iznos potpore koju podnositelj zahtjeva može ostvariti po pojedinoj mjeri Programa iznosi 40.000 kuna.

 

Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe 1408/2013, Uredbe 2019/316 i članku 2. točka 2. Uredbe 1047/2013, pod pojmom  „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvariti vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

 

Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom Programu mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi.

Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju ju prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće tri godine.

 

 

 1. Iznos potpore

 

 1. POTICANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta, radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Cilj potpore je uređenje poljoprivrednog zemljišta i okrupnjavanje poljoprivrednih površina namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

 

Iznos potpore je 4.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 7.000,00 kn/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta.

 

Potpora će se dodijeliti za kupljeno ili zamijenjeno zemljište čiji su vlasnički odnosi uređeni.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn godišnje.

 

 1. POTICANJE PROIZVODNJE, PRERADE, TRŽENJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

 1. Potpore za sufinanciranje kontrole plodnosti tla

 

Cilj potpore je poboljšanje strukture obradivih površina i osiguranje profitabilnije poljoprivredne proizvodnje.

 

Financijska sredstva namijenjena su za financiranje troškova izrade analize uzoraka tla poljoprivrednog zemljišta za nove trajne (višegodišnje) nasade, a radi poticanja uspostave ili proširenja djelatnosti.

 

Analiza tla obuhvaća: davanje uputa za uzimanje uzorka tla, laboratorijska analiza tla, izrada preporuke za gnojidbu.

 

Analiza tla za postojeće i/ili jednogodišnje nasade neće se financirati.

 

U roku od jedne godine od dobivene analize tla korisnik je dužan na predmetne čestice posaditi nove nasade. Provjeru na terenu obavit će Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina.

 

Ukoliko korisnik ne izvrši sadnju, dužan je Općini Bedekovčina vratiti puni iznos troškova analize tla, osim u slučaju kada analiza tla planiranu sadnju preporuči nepovoljnom.

 

Općina Bedekovčina će sufinancirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu od 100% dokumentiranih prihvatljivih troškova.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.500,00 kuna godišnje.

 

 1. Potpora za podizanje i obnovu trajnih nasada

 

Potpore za podizanje i obnovu trajnih nasada odobrit će se za nabavu certificiranog sadnog materijala za voćne sadnice i lozne cijepove.

 

Cilj potpore je povećanje konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje.

 

Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova.

 

Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi 10.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

 

Potpora za nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo i postavilo mrežu za zaštitu višegodišnjeg nasada od tuče.

 

Cilj potpore je smanjenje šteta nastalih od tuče i da postavljanje sustava za zaštitu od tuče postane redovita tehnološka mjera pri podizanju višegodišnjih nasada.

 

Prihvatljivi troškovi su materijal i elementi za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.

 

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Potpora za nabavu sustava za navodnjavanje i zaštitu od mraza

 

Potpora obuhvaća izgradnju sustava za navodnjavanje i zaštitu od mraza na nasadima voćnjaka, vinograda i cvijeća na području Općine Bedekovčina.

 

Cilj potpore je stabiliziranje prinosa nasada.

 

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% troškova nabave sustava za navodnjavanje i do 50% po rasprskivaču za sustav zaštite od mraza.

 

Minimalna površina postavljanja sustava za navodnjavanje ili sustava zaštite od mraza je 0,25 ha.

 

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Umjetno osjemenjivanje

 

Potpora obuhvaća umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Općine Bedekovčina sa sjemenom bika, odnosno umjetno osjemenjivanje krmače i nazimice sa sjemenom nerasta elitne ili I klase.

Cilj potpore je doprinos uspješnoj provedbi smanjenja pojave spolnih bolesti i povećanja kvalitetnijeg uzgoja stoke i proizvodnje mlijeka visoke kvalitete.

 

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 150,00 kuna po jednoj usluzi za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica.

 

Gospodarstvu koje primjenjuje prirodni pripust koristeći licenciranog rasplodnog bika, odobrit će se iznos ovisan o broju rasplodnih grla odnosno maksimalno do 5.000,00 kuna po gospodarstvu.

 

 1. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica te jarčeva i jarica

 

Potpora obuhvaća nabavu goveda mliječne pasmine i nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica te vlastiti uzgoj valjanih junica iz domaćeg uzgoja kao i uzgoj valjanih jarica za proizvodnju mlijeka.

Cilj potpore je razvoj stočarstva povećanjem konkurentnosti govedarske proizvodnje kao i poboljšanje genetske osnove uzgojno valjanih životinja radi proizvodnje mlijeka u kozarstvu.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 50% nabavne cijene goveda te jarčeva i jarica.

Najviši iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 20.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Pčelarska proizvodnja

Potpora obuhvaća nabavu novih košnica i nove pčelarske opreme, hrane te uzgoj pčelinjih zajednica na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom. Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.

Cilj potpore je održanje i razvoj pčelarstva uz gospodarenje pašnim resursima na području Općine Bedekovčina te jačanje na tržištu pčelinjim proizvodima.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 50% troška za nabavu novih košnica i pčelarske opreme te nabavu hrane za pčele.

Najviši iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 10.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Plastenici i staklenici

Potpora obuhvaća rekonstrukciju, opremanje i izgradnju novih stabilnih plastenika ili staklenika odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih gospodarstva sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima i staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača.

Cilj potpore je povećanje konkurentnosti proizvodnje i priprema proizvođača za prilagodbu uvjetima za navedenu proizvodnju vrijede na otvorenom tržištu, povećanjem površina povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru da bi se ostvarila samodostatna i kontinuirana proizvodnja za potrebe lokalnog, ali i šireg tržišta.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% troškova opremanja, rekonstrukcije i izgradnje plastenika ili staklenika.

Najviši iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 20.000,00 kuna godišnje.

 

 1. Potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda

 

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za građenje ili adaptaciju gospodarskih objekata i za opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Cilj potpore je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave građevinskog materijala i troškovi izvršenih radova u izgradnji ili adaptaciji objekata ili prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i troškovi za nabavu strojeva i opreme za pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Iznos potpore je 50% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviše 20.000 kuna godišnje po korisniku.

 

 1. Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu

 

Potpora se dodjeljuje u cilju promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Općine Bedekovčina kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa i uređenja izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na sajmu ili izložbi za koju se traži potpora, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na sajmovima, izložbama i manifestacijama
 • troškovi izrade promotivnih tiskanih materijala (brošura, letaka) koji promoviraju poljoprivredno gospodarstvo i njihove proizvode, troškovi oglašavanja u medijima, troškovi izrade i redizajna web stranica.

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 8.000 kuna godišnje po korisniku.

 

 1. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

 

Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika odnosi se na pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.

Cilj potpore je jačanje i nadogradnja već formalno stečenog znanja, obrazovanja i vještina. Uz zahtjev za potporu obavezno se prilaže svjedodžba ovlaštene ustanove.

Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje.

 

 1. PROMOCIJA I POTICANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

 

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijelit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja suglasnosti u ekološkoj proizvodnji, poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju, u visini stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini.

Iznos potpore iznosi 100%, a najviše do 8.000,00 kuna po korisniku godišnje.

 

 1. Način podnošenja zahtjeva za potporu

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti za koje se traži potpora.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2022. godine.

Zahtjev za dodjelu potpora na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Za ostvarivanje nepovratne potpore, uz zahtjev, poduzetnik je dužan priložiti:

 • presliku registracije pri nadležnom tijelu
 • specifikaciju troškova za koje se traži potpora (obrazac)
 • preslike računa temeljem kojih se traži potpora
 • presliku izvoda transakcijskog računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac)
 • izjavu o povezanim osobama (obrazac)
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba, ukoliko postoje (obrazac)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac)
 • izjavu o točnosti podataka (obrazac).

 

Sva komunikacija između korisnika potpore i Općine Bedekovčina obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom ili putem e-maila info@bedekovcina.hr.

 1. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 16. prosinca 2022. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.

 1. Administrativna obrada i kontrola

Postupak administrativne kontrole i obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi. U cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz ovog Programa i javnog poziva, te da je priložio propisanu dokumentaciju, Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi može izvršiti i terenski izvid (očevid), na temelju kojeg će se dodatno utvrditi da je proizvodnja ili aktivnost za koju se potpora odobrava izvršena, a po potrebi može i zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore. Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi ima pravo da ne prihvati zahtjev nakon dopunjene dokumentacije i da podnese prijedlog općinskom načelniku da se po istom ne odobri financijska potpora.

Nepravilnosti utvrđene kontrolom od strane Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi imaju za posljedicu uskraćivanje isplate potpore u cijelosti.

Korisnik potpore će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju administrativne kontrole ako:

 1. je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije,
 2. nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema proračunu Općine Bedekovčina
 3. je poduzetnik u teškoćama,
 4. mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013),
 5. su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.

Nakon administrativne kontrole zahtjeva, općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi, donosi Odluku o dojeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi s utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku potpore koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Programom i Javnim pozivom.

Odluka općinskog načelnika je konačna i podnositelja zahtjeva nemaju pravo prigovora.

Jedinstveni upravni odjel dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti korisnicima potpore o ostvarivanju, odnosno ne ostvarivanju potpore, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2022. godinu (pdf) (word)

Javni poziv 2022

Obrazac zahtjeva

Izjava-o-točnosti-podataka

Izjava-o-povezanim-osobama 

Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Izjava-o-koristenim-potporama-male-vrijednosti

Izjava-o-koristenim-potporama-male-vrijednosti-povezanih-osoba

Obrazac-specifikacije-troskova