JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2019. GODINU

 

I.

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 115.000,00 kn putem sljedećih mjera:

 1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 100.000,00 kn
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 15.000,00 kn.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 40.000,00 kuna.

II.

Korisnici potpora mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju cijelu godinu i imaju registrirano sjedište i prebivalište na području Općine Bedekovčina – izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Bedekovčina osnivač ili ima udio u temeljnom kapitalu.

III.

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba)

Sukladnu članku 2. točka 2. Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem do odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Ovaj poziv ne odnosi se:

 • na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
 • na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim niže navedenom uredbom,
 • na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
 • na potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto izvezenih, a sve sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe
 • na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. Uredbe.

Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave da nije u sustavu PDV-a.

IV.

 1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama

Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva – početnici koji prvi put osnivaju subjekt malog gospodarstva koji ne posluje duže od 1 godine od datuma predaje zahtjeva, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Bedekovčina te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu.

Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:

 • Izrada poslovnih planova/investicijskih programa
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera,
 • Bankarske usluge za obradu kredita,
 • Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, razne dozvole i sl.)
 • Nabava opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva
 • Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
 • Izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala

Iznos potpore: 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava

Pojedinom korisniku može se dodijeliti jedna potpora po ovoj mjeri.

Za ostvarivanje nepovratne potpore, uz zahtjev, poduzetnik je dužan priložiti:

 • presliku registracije pri nadležnom tijelu
 • presliku e-M-1P radnika
 • presliku računa za nabavu opreme, troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog društva, izradu dokumentacije, studija te ostale dokumentacije
 • presliku izvoda transakcijskog računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti
 1. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova

Članak 9.

Općina Bedekovčina dodijelit će potpore subjektima malog gospodarstva za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Bedekovčina, uz uvjet:

– da će se projekt za koji se traži potpora realizirati na području Općine Bedekovčina,

– da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

– da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za pružanje konzultantskih usluga,

– da je projekt kandidiran u 2019. godini

– da je račun za izvršene usluge izdan i plaćen u 2019. godini.

Potpora se dodjeljuje za sljedeće namjene: naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Iznos: jednokratno do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti jedna potpora po ovoj mjeri.

Za ostvarivanje nepovratne potpore, uz zahtjev, poduzetnik je dužan priložiti:

 • presliku registracije pri nadležnom tijelu
 • presliku e-M-1P radnika
 • presliku računa
 • presliku izvoda transakcijskog računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
 • potvrda prijave projekta na natječaj za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti

V.

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti za koje se traži potpora.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina do 02. prosinca 2019. godine, na adresu: Trga Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.