U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Nabava novog osobnog automobila, Ev.br. 27/2022, mijenja se Prilog 1.Ponudbeni list, Prilog 2.Troškovnik te rok za dostavu ponuda. Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 08.12.2022godine u 09:00 sati.