Katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Komor

  • Odluka o izmjenama Odluke o visini iznosa sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Komor  (pdf) word)
  • Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Komor (pdf) (word)
  • Odluka o sufinanciranju
  • Pregledna karta za web