Komunalna naknada i doprinos

Komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenoga građevnog zemljišta. Komunalna naknada obračunava se po m2 površine, a iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem: vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kunama po m2, koeficijenta zone i koeficijenta namjene.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadiodluku o vrijednosti obračunske jedinice – boda.

 

DOKUMENTI

KOMUNALNA  NAKNADA

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14118

 

 

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu. Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Navedeni prihodi jedinica lokalne samouprave su namjenski prihodi koji se troše u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu.

 

DOKUMENTI

Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14119