Komunalno redarstvo

KOMUNALNI REDAR

Renato Černjević

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/4286858
E-mail: komunalni-redar@bedekovcina.hr

Pod komunalnim gospodarstvom u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne samouprave kao i županije.

Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti. Također su obvezne osigurati javnost rada i obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja.

Komunalne djelatnosti obuhvaćaju: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće javnih površina (osim u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada), održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih poslova te javnu rasvjetu.

Komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva, javne ustanove i službe – vlastiti pogoni koje osniva jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji te pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.

Odlukom o komunalnom redu propisuju se odredbe o uređenju naselja,  održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se: iz cijene komunalne usluge, iz komunalne naknade, iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora po posebnim propisima. 

PRIJAVA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Pozivaju se mještani Općine Bedekovčina da ukoliko uoče novo nelegalno odlagalište otpada („divlje deponije“) na području Općine Bedekovčina obavijeste komunalnog redara putem e- maila: komunalni-redar@bedekovcina.hr uz ispunjeni obrazac ili na broj telefona 049/213-963.

OBRAZAC:

 

DOKUMENTI