Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospjelih obveza

JAVNA DAVANJA

OPĆE ODREDBE I UVJETI ZA ODGODU PLAĆANJA I OBROČNU OTPLATU

Općim poreznim zakonom definirana su javna davanja te je propisana mogućnost sklapanja upravnog ugovora radi namirenja dospjelosti poreznog duga, kao i otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave na ime javnih davanja.

Pod javnim davanjima podrazumijevaju se sljedeći prihodi Općine Bedekovčina:

 1. Općinski porezi koje utvrđuje i naplaćuje Općina Bedekovčina (Porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju)
 2. Komunalna naknada,
 3. Komunalni doprinos,
 4. Druga javna davanja, sukladno Općem poreznom zakonu.

ODGODA PLAĆANJA ILI OBROČNA OTPLATA DUGA

 • dužnik je obvezan podnijeti pisani zahtjev na obrascu s obveznim prilozima
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina odlučuje o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta i o osnovanosti zaprimljenog prijedloga za sklapanje ugovora te o tome donosi rješenje
 • sa dužnikom općinski načelnik Općine Bedekovčina zaključuje upravni ugovor
 • maksimalno trajanje odgode/maksimalan broj mogućih obroka otplate je 24 mjeseca
 • za vrijeme trajanja upravnog ugovora zastara ne teče
 • upravni ugovor ne može se sklopiti za porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom
 • upravni ugovor ne može se sklopiti s dužnikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i /ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu

Napomene:

 • zahtjev se na propisanom obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • podnositelj zahtjeva se u slučaju obročne otplate ili odgode dugovanja obvezuje redovito podmirivati tekuća dospjela potraživanja po osnovi dugovanja koje je predmet zahtjeva

OBRAZAC

NEJAVNA DAVANJA

OPĆE ODREDBE I UVJETI ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU I OTPIS DUGOVA

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja donesenoj na osnovi Zakona o proračunu definirana su nejavna davanja i utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

Pod nejavnim davanjima podrazumijevaju se sljedeći prihodi Općine Bedekovčina:

 1. Zakupnina,
 2. Najamnina,
 3. Naknada za korištenje prostora,
 4. Naknada za ustanovljenje prava služnosti,
 5. Drugi prihodi koji nisu javna davanja, sukladno Općem poreznom zakonu.

Uredbom je propisana mogućnost:

ODGODA PLAĆANJA ILI OBROČNA OTPLATA DUGA

 • dužnik je obvezan odnijeti pisani zahtjev na obrascu s obveznim prilozima,
 • maksimalno trajanje odgode i obročne otplate je 24 mjeseca,
 • fizička osoba-građanin koji podnese zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga ne može istodobno podnijeti i zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga,
 • ukoliko je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije isteka roka od pet godina od odobrene odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

Napomena:

 • zahtjev se na propisanm obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • o zahtjevu dužnika odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina,

 

OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

 • dužnik, isključivo fizička osoba – građanin, dužan je podnijeti zahtjev za otpis potraživanja na propisanom obrascu,
 • ispunjavanje propisanih kriterija (socijalni uvjet ili imovinsko stanje),
 • ukoliko je dužniku odobren otpis duga, sljedeći zahtjev ne može se podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu za prvobitni dug.

Napomena:

 • zahtjev se na propisanom obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • o zahtjevu dužnika odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina,

 

OTPIS KAMATA UZ JEDNOKRATNU OTPLATU GLAVNICE

 • dužnik je dužan podnijeti zahtjev za otpis duga s osnove kamata (ne na propisanom obrascu)
 • dužnik koji podnosi zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužan je stanje duga uskladiti s evidencijom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina
 • dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako dužnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata,
 • dužnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

Napomene:

 • pismeni zahtjev podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • o zahtjevu dužnika odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina,

OBRAZAC