Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospjelih obveza

JAVNA DAVANJA

OPĆE ODREDBE I UVJETI ZA ODGODU PLAĆANJA I OBROČNU OTPLATU

Općim poreznim zakonom definirana su javna davanja te je propisana mogućnost sklapanja upravnog ugovora radi namirenja dospjelosti poreznog duga, kao i otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave na ime javnih davanja.

Pod javnim davanjima podrazumijevaju se sljedeći prihodi Općine Bedekovčina:

 1. Općinski porezi koje utvrđuje i naplaćuje Općina Bedekovčina
 2. Komunalna naknada,
 3. Komunalni doprinos,
 4. Godišnja grobna naknada,
 5. Naknada za korištenje grobnog mjesta
 6. Druga javna davanja, sukladno Općem poreznom zakonu.

ODGODA PLAĆANJA ILI OBROČNA OTPLATA DUGA

 • dužnik je obvezan podnijeti pisani zahtjev na obrascu OPZ1 s obveznim prilozima,
 • maksimalno trajanje odgode/maksimalan broj mogućih obroka otplate je 24,
 • za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata,
 • sa dužnikom općinski načelnik Općine Bedekovčina zaključuje upravni ugovor,
 • za vrijeme trajanja upravnog ugovora zastara ne teče,
 • ukoliko je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od 5 godina od odobrene odgode ili obročne otplate za prvobitni dug,
 • upravni ugovor ne može se sklopiti s dužnikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i /ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu kao i za dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug za koji je sklopljen upravni ugovor ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom.

Napomene:

 • zahtjev se na propisanom obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • podnositelj zahtjeva se u slučaju obročne otplate ili odgode dugovanja obvezuje redovito podmirivati tekuća dospjela potraživanja po osnovi dugovanja koje je predmet zahtjeva

 


NEJAVNA DAVANJA

OPĆE ODREDBE I UVJETI ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU I OTPIS DUGOVA

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja donesenoj na osnovi Zakona o proračunu definirana su nejavna davanja i utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

Pod nejavnim davanjima podrazumijevaju se sljedeći prihodi Općine Bedekovčina:

 1. Zakupnina,
 2. Najamnina,
 3. Naknada za korištenje prostora,
 4. Naknada za ustanovljenje prava služnosti,
 5. Drugi prihodi koji nisu javna davanja, sukladno Općem poreznom zakonu.

Uredbom je propisana mogućnost:

 • ODGODA PLAĆANJA ILI OBROČNA OTPLATA DUGA
 • Dužnik je obvezan odnijeti pisani zahtjev na obrascu ZPO (pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost) ili obrascu ZFO (fizičke osobe-građani) s obveznim prilozima,
 • maksimalno trajanje odgode i obročne otplate je 5 godina,
 • za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata po stopi od 4,5%,
 • fizička osoba-građanin koji podnese zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga ne može istodobno podnijeti i zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga,
 • ukoliko je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije isteka roka od pet godina od odobrene odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

 

 • OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
 • dužnik, isključivo fizička osoba – građanin, dužan je podnijeti zahtjev za otpis potraživanja na propisanom obrascu ZFO,
 • ispunjavanje propisanih kriterija (socijalni uvjet ili imovinsko stanje),
 • ukoliko je dužniku odobren otpis duga, sljedeći zahtjev ne može se podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu za prvobitni dug.

 

 • OTPIS KAMATA UZ JEDNOKRATNU OTPLATU GLAVNICE
 • dužnik je dužan podnijeti zahtjev za otpis duga s osnove kamata na propisanom obrascu OK,
 • dužnik koji podnosi zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužan je stanje duga uskladiti s evidencijom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina
 • dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako dužnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata,
 • dužnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

Napomene:

 • zahtjev se na propisanom obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • na temelju zahtjeva dužnika Općina Bedekovčina odlučuje rješenjem,
 • odgoda plaćanja ili obročna otplata duga fizičkim osobama – građanima odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za dužnika, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug pod sljedećim okolnostima:
 1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili
 2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
 • kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva,
 • kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu.
 • otpis ili djelomičan otpis duga fizičkoj osobi – građaninu odobrit će se u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina i članova njegovog kućanstva pod sljedećim okolnostima:
 1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili
 2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
 • kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,
 • kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,
 • kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.

Napomene:

 • zahtjev se na propisanom obrascu s obveznim prilozima podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina,
 • podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka,
 • podnositelj zahtjeva se u slučaju odobrene obročne otplate ili odgode dugovanja obvezuje redovito podmirivati tekuća dospjela potraživanja po osnovi dugovanja koje je predmet zahtjeva.