Natječaji udruge

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2019. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2019. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 1. veljače 2019. godine.

  • Obvezni prijavni obrasci
  1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa/projekta,
  2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta,
  3. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  4. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu.
  • Obvezni prilozi:
  1. dokaz da je program/projekt koji prijavitelj prijavljuje na natječaj prihvatilo nadležno tijelo prijavitelja kroz usvajanje godišnjeg programa rada,
  2. dokaz da je prijavitelj/partner uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Općine i da redovno predaju izvješća Općini (obrazac izjave)
  3. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili počinjenje kaznenog djela određenih člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (obrazac izjave)

Općina Bedekovčina može prema potrebi zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju od značaja za prijavu programa/projekta.


 

Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za  dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za provedbu projekata/aktivnosti od interesa za opće dobro u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja.

Prijave na natječaj zaprimaju se od dana objave natječaja. Zadnji rok za dostavu prijave je 07. prosinac 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava u proračunu za 2018. godinu.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, Javni natječaj će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Prijave se dostavljaju isključivo na priloženim propisanim obrascima:


 Javni natječaj

 za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini

Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2018. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno 09. ožujka 2018. godine.


PITANJA I ODGOVORI

  • Da li je prijavi potrebno priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske te treba li navedeni biti izdan u vremenu od raspisivanja do zatvaranja natječaja? Potrebno je priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da je u trenutku raspisivanja natječaja udruga upisana u Registar udruga.