Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe da Općina Bedekovčina u ožujku 2018. godine kreće u intenzivnu prisilnu naplatu dospjelih, a neplaćenih dugovanja prema Općini s naslova duga komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za korištenje grobnog mjesta, godišnje grobne naknade, općinskih poreza te potraživanja po drugim osnovama.

Stoga se pozivaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju nepodmirenih dugovanja iz prethodnih godina prema Općini da podmire svoja dugovanja najkasnije do 15. ožujka 2018. godine ili da se u tom periodu jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina radi dogovora o načinu otplate duga. U protivnom, Općina će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Za sve daljnje informacije dužnici se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina na e-mail info@bedekovcina.hr ili na broj telefona: 049/213-963.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL