OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje  komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina

Davatelj koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, tel. 049/213-963, faks 049/214-893, OIB: 33523559931, adresa elektroničke pošte davatelja koncesije: info@bedekovcina.hr. Osoba zadužena za kontakt: Marina Markuš, tel. 049/213-963, marina@bedekovcina.hr.

Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za javne usluge.

Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina. Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina, što podrazumijeva: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje; čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje i izdavanje stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Bedekovčina kao jedno jedinstveno dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 5 godina.

Procjena vrijednosti koncesije: za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 140.000,00 kuna (bez PDV-a).

Naknada za koncesiju: godišnja naknada za koncesiju sastoji se od ponuđenog iznosa godišnje naknade koji ne može biti niži od 6.000,00 kuna i iznosa od 3% od ukupnog prihoda ovlaštenog dimnjačara ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine na području Općine Bedekovčina kao jednog dimnjačarskog područja

Rok za dostavu ponuda: 14. kolovoza 2020. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se moraju poslati ponude: ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina ili osobno u pisarnicu davatelja koncesije do 09:00 sati zaključno sa datumom 14. kolovoza 2020. godine.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, naziv i adresa davatelja koncesije, s naznakom „Ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – ne otvaraj“. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene. Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti na adresi www.eojn.nn.hr/Oglasnik ili na web stranicama Općine (www.bedekovcina.hr).

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, dana 14. kolovoza 2020. godine u 09:00 sati.

15. srpnja 2020.