OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje  komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina

Davatelj koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, tel. 049/213-963, OIB: 33523559931, adresa elektroničke pošte davatelja koncesije: info@bedekovcina.hr. Osoba zadužena za kontakt: Sandra Vorih, tel. 049/213-963, sandra@bedekovcina.hr.

Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za javne usluge.

Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, sve u svrhu sprečavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u građevinama, obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje u građevinama, održavanje funkcionalne sposobnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje te kontrola njihova rada u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja, poduzimanje mjera radi sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, izdavanje stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka, vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: Područje Općine Bedekovčina kao jedno jedinstveno dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 5 godina.

Procjena vrijednosti koncesije: Procjena vrijednosti koncesije: za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 26.544,56 eura (bez PDV-a).

 

Naknada za koncesiju: Godišnja naknada za koncesiju sastoji se od ponuđenog iznosa fiksnog dijela godišnje naknade koji ne može biti niži od 796,34 eura i varijabilnog dijela godišnje naknade koji ne može biti niži od iznosa od 3% od ukupnog prihoda ovlaštenog dimnjačara ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine na području Općine Bedekovčina kao jednog dimnjačarskog područja.

Rok za dostavu ponuda: 13. veljače 2022. godine do 09:00 sati.

Adresa na koju se moraju poslati ponude: Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom do 09,00 sati zaključno sa datumom 13  veljače 2023. godine. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane davatelja koncesije.

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, naziv i adresa davatelja koncesije, s naznakom „Ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – ne otvaraj“. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene. Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Dokumentacija za nadmetanje sastavni je dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja je  objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske gdje se može i  preuzeti, linku: www.eojn.nn.hr/Oglasnik.

 

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, dana 13. veljače 2023. godine u 09:00 sati.

  1. siječnja 2023.