Davatelj koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, tel. 049/213-963, faks 049/214-893, OIB: 33523559931, adresa elektroničke pošte davatelja koncesije: info@bedekovcina.hr. Osoba zadužena za kontakt: Sandra Vorih, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela tel. 049/213-963, sandra@bedekovcina.hr.

Vrsta i predmet koncesije: Vrsta koncesije je koncesija za javne usluge.

Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina. Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina, što podrazumijeva: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova; obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje; čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za loženje; poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje i izdavanje stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Bedekovčina kao jedno jedinstveno dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 5 godina.

Procjena vrijednosti koncesije: za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 140.000,00 kuna (bez PDV-a).

Naknada za koncesiju: godišnja naknada za koncesiju sastoji se od ponuđenog iznosa godišnje naknade koji ne može biti niži od 6.000,00 kuna i iznosa od 3% od ukupnog prihoda ovlaštenog dimnjačara ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine na području Općine Bedekovčina kao jednog dimnjačarskog područja

Rok za dostavu ponuda: 11. rujna 2019. godine do 11,00 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se moraju poslati ponude: ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja koncesije: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina ili osobno u pisarnicu davatelja koncesije do 11,00 sati zaključno sa datumom 11. rujna 2019. godine.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, naziv i adresa davatelja koncesije, s naznakom „Ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova – ne otvaraj“. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene. Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti na adresi davatelja koncesije Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, ili na web stranicama Općine (www.bedekovcina.hr).

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, dana 11. rujna 2019.godine u 11,00 sati.