Na temelju članka 59, 60 i 132 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Objašnjenja Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ:541-01-19-11 od 2. travnja 2019.), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja evidentiranja komunalne infrastrukture)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – tržnice i tri parkirališta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje sljedeće komunalne infrastrukture:

  1. TRŽNICA izgrađena na kčbr. 5633/2 (zemljišnoknjižno 3267/1), 5633/4 (3268/2), 5632/1 (3269/2) i 5631/3 (3269/6), k.o. Bedekovčina
  2. PARKIRALIŠTE izgrađeno na kčbr. 5633/2 (3267/1) i 5669 (3272/2), k.o. Bedekovčina (uz tržnicu uz županijsku cestu)
  3. PARKIRALIŠTE izgrađeno na kčbr. 5669 (3272/2), k.o. Bedekovčina (nasuprot tržnice uz županijsku cestu)
  4. PARKIRALIŠTE izgrađeno na kčbr. 5630 (3270), 5631/1 (3269/3) i 5631/4 (3269/8), k.o. Bedekovčina (preko puta zgrade općine)

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura izvršit će predstavnik  pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom, odnosno Općine Bedekovčina, dana 2. veljače  2021. godine od 8.00-10.00 sati uz prisutstvo gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje se odgađa na 4. veljače 2021. (dva dana kasnije) godine u isto vrijeme.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura pod 1-4 kao i nositelji prava koji graniče s istom o navedenom postupku.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 5. veljače 2021. godine, od 13,00 do 14,00 sati.