Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), općinski načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnoj i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedeće nerazvrstane ceste:

  1. Nerazvrstana cesta NC BD3-050 (Bedekovčina-Prilaz jezerima-oko jezera), u dužini od 3000 metara.

Nerazvrstana cesta NC BD3-050 (Bedekovčina-Prilaz jezerima-oko jezera), – izgrađena na kčbr. 6353/2, 6355, 6357, 6358/1, 6363, 6364, 6366, 6389, k.o. Bedekovčina, kreće od pružnog prijelaza kod Tondach-a prema jezerima te okružuje sva jezera.

Dodatna pojašnjenja trase zahvata, zainteresirane stranke mogu potražiti u prostorijama Općine Bedekovčina od datuma objave javnog poziva do datuma geodetske izmjere na terenu.

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, izvršit će se dana 06. lipnja 2018. godine od 8.00 do završetka radova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, obilježavanje i izmjera odgađaju se na 11. lipnja 2018. godine u isto vrijeme.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolazi nerazvrstana cesta kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanom cestoma da prisustvuju izmjeri.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 13.06.2018. godine, od 13.00 do 14.00 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Ban, ing.građ.