Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

  1. Nerazvrstane cesta NC BD-057 – odvojak od Ulice Stjepana Radića u dužini od 70 metara
  2. Nerazvrstane cesta NC MO-008 – od ŽC 2162 preko Šimunci do Orehovice, u dužini od 1600 metara
  3. Nerazvrstane cesta NC MO-009 – od NC MO-008 pokraj Tenšeka do Plavića, u dužini od 210 metara

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju izmjeri.

Ad1. Nerazvrstana cesta NC BD-057– izgrađena na kčbr. 5647, k.o. Bedekovčina, dužine 70 metara, kreće od Ulice Stjepana Radića (kčbr. 6388, k.o. Bedekovčina) i ide do kućnog broja Ulica Stjepana Radića 19A (kčbr. 5648, k.o. Bedekovčina)

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, izvršit će se dana 20.03.2018. godine od 8.00 do 8.30 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje i izmjera odgađaju se na 23.03.2018. godine u isto vrijeme.

Ad2. Nerazvrstana cesta NC MO-008 – izgrađena na kčbr. 7290, 5023/10, 5020/1, 5020/2, 7281, 4939, 7078, 1494/8, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 7079, 7356/1, 7080 i 1593/4, k.o. Komor, dužine 1600 metara, kreće od županijske ceste 2162 (kod Sente) na sjever, kod Šimunci desno, do Orehovice (kčbr. 1593/4, k.o. Komor).

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, izvršit će se dana 20.03.2018. godine od 10.00 sati do završetka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje i izmjera odgađaju se na 23.03.2018. godine u isto vrijeme.

Ad3. Nerazvrstana cesta NC MO-009 – izgrađena na kčbr. 5151, 5159, 5160 i 7284, k.o. Komor, dužine 210 metara, kreće od NC MO-008 (cesta Sente – Šimunec) pokraj Tenšeka do Plavića (kućni broj 57).

Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta i geodetska izmjera, izvršit će se dana 20.03.2018. godine od 9.00 do 9.30 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježavanje i izmjera odgađaju se na 23.03.2018. godine u isto vrijeme.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 30.03.2018. godine, od 14.00 do 15.00 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                      Darko Ban, ing.građ.