Temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj  68/18, 110/18 ) Općina Bedekovčina izdala je nova rješenja o komunalnoj naknadi.

Obavještavaju se obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor kako u svrhu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja  mogu podnijeti Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina najkasnije 15 dana od primitka rješenja.

Člankom 7. Odluke o komunalnoj naknadi za područje Općine Bedekovčina ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 7/19) propisano je sljedeće:

„ Opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u pojedinačnim slučajevima su sljedeći:

–              obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se korisnik zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruje sukladno propisima o socijalnoj zaštiti i skrbi,

–              obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se osobe starije od 65 godina, ako u domaćinstvu nemaju drugih članova sposobnih za privređivanje,

–              obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se domaćinstva čiji  član je osoba s invaliditetom

–              samohrani roditelj  maloljetne djece, ako u domaćinstvu nema drugih članova sposobnih za privređivanje , a prihod po članu domaćinstva u prethodnoj godini  ne prelazi iznos od  2.000, 00 kuna mjesečno

–              obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se supružnik i djeca poginulih branitelja Domovinskog rata.

Obveznici plaćanja komunalne naknade podnose zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade kojem prilažu dokumentaciju ( rješenje Centra za socijalnu skrb, potvrdu Ministarstva financija- Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka u prethodnoj godini, osobna iskaznica, izjava podnositelja zahtjeva, potvrda nadležnog tijela o postojanju invaliditeta  i drugi potrebni dokazi) kojom dokazuju postojanje okolnosti iz prethodnog stavka.“

Člankom 94. st. 2.  Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Uplatnice će se dostavljati naknadno.