Na temelju članka 5. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/17), općinski načelnik Općine Bedekovčina donio je

O D L U K U

o objavi prikupljanja ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini

I.

PODACI O NARUČITELJU:

OPĆINA BEDEKOVČINA, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina
OIB: 33523559931
web adresa: www.bedekovcina.hr
e-mail: info@bedekovcina.hr

Odgovorna osoba naručitelja: Općinski načelnik Darko Ban, ing.građ.

OPIS PREDMETA NABAVE:

Nabava radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine u 2018. godini.
Opseg i količina predmeta nabave opisani su u prilogu ovog poziva –troškovniku.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi: 360.000,00 kn.

II.

Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg:
cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu s PDV-om)
cijenu ponude iskazati u kunama i napisati brojkom,
cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste,
nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika koja mora sadržavati sve troškove i popuste,
nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu troškovnika,
ispuniti troškovnik u cijelosti, te se na njemu ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama troškovnika
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, a mjesto za upis iznos PDV-a ostavlja se prazno.
Jedinična cijena je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnim uslugama koji se sklapa u ovom postupku. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijena.
Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.
Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

III.
Postupak nabave provest će se slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta te, radi omogućavanja dostave ponuda i drugih gospodarskih subjekata, poziv će se objaviti na internetskim stranicama Općine Bedekovčina: www.bedekovcina.hr.

Ponude će se uputiti na adrese sljedećih gospodarskih subjekata:
COLAS HRVATSKA D.D., Međimurska 26, 42000 Varaždin
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb
STROJNI ISKOP-TRANSPORT, vlasnik Vladimir Zajec, Špičkovina 12, 49210 Zabok

IV.
Za članove Povjerenstva za provedbu postupka nabave imenuju se:
Sandra Vorih – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – za predsjednika povjerenstva
Željko Odak – referent za gospodarstvo, graditeljstvo, promet i komunalne poslove – za člana;
Matija Kraševac – referent – komunalni redar – za člana