DOKUMENTI:

Na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 44/18) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13, 24/14, 29/15 i 14/18), Općinski načelnik Općine Bedekovčina donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola
i redovitim studentima s područja Općine Bedekovčina za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

I.
Raspisuje se natječaj za učeničke stipendije u sljedeće tri kategorije:
A – 10 stipendija za nadarene učenike – u iznosu od 200,00 kn mjesečno,
B – 20 stipendija za učenike po socijalnom kriteriju – u iznosu od 200,00 kn mjesečno,
C – 5 stipendija za učenike deficitarnih zanimanja – u iznosu od 200,00 kn mjesečno.

Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

II.
Raspisuje se natječaj za studentske stipendije u sljedeće dvije kategorije:
A – 10 stipendija za nadarene studente – u iznosu od 500,00 kn mjesečno,
B – 20 stipendija za studente po socijalnom kriteriju – u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

III.
Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u A kategoriji (nadareni učenici/studenti) imaju:
1. učenici – s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne
škole od najmanje 4,70;
2. studenti – ako su studenti prve godine studija i ako imaju prosjek ocjena završnog razreda
srednje škole najmanje 4,70,
ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji (učenici/studenti – socijalni kriterij) imaju:
1. učenici – s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred
osnovne škole od najmanje 2,80;
2. studenti – ako su studenti prve godine studija da imaju prosjek ocjena završnog razreda
srednje škole najmanje 2,80,
ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u C kategoriji (učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja) imaju:
1. učenici – koji su upisali jedno od sljedećih obrazovnih programa: zidar/zidarica, keramičar/
keramičarka, vodoinstalater/vodoinstalaterka, stolar/stolarica, konobar/
konobarica, vozač/vozačica motornog vozila, bravar/bravarica, tesar/tesarica,
monter/monterka suhe gradnje, soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica,
instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, elektroinstalater/
elektroinstalaterka, pekar/pekarica, tokar/tokarica, mesar/mesarica,
strojobravar/strojobravarica, cnc operater/cnc operaterka, krojač/krojačica,
keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica, kuhar/kuharica, autolakirer/
autolakirerica i autolimar/autolimarica.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 12. studenoga 2018., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, osobno ili preporučeno poštom.
Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina ili preuzeti s web stranice: www.bedekovcina.hr.

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se dokumentacija:

A – stipendije za nadarene učenike:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja,
ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva;

B – stipendije za učenike po socijalnom kriteriju:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
izjavu o članovima kućanstva (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog upravnog odjela),
ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva prema kriterijima iz Pravilnika;

C – stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).

Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da učenik – student ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizma; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete samohranih roditelja; da je dijete jednoroditeljske obitelji; da u obitelji ima djece s teškoćama u razvoju; da u obitelji ima ostalih članova koji se istovremeno školuju.

Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije prilaže se dokumentacija:

A – stipendije za nadarene studente:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom,
ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
preslika studentske isprave (indeksa),
za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja,
ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva;

B – stipendije za studente po socijalnom kriteriju:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom,
ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
preslika studentske isprave (indeksa),
za studente prve godine studija, preslika završnog razreda srednje škole,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
izjavu o članovima kućanstva (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog upravnog odjela),
ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva prema kriterijima iz Pravilnika.

Sve primljene zahtjeve kojima će biti priložena potrebna dokumentacija obrađivat će Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija – koje je imenovano od strane Općinskog načelnika, na temelju kriterija iz Pravilnika.
Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 12., 13. i 14. Pravilnika.
U slučaju da dva ili više kandidata u istoj kategoriji prema članku 12. i 13. Pravilnika ostvare jednak broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji:
imaju viši prosjek po osnovi uspjeha u učenju – kategorija A,
imaju niži prosjek prihoda po članu kućanstva – kategorija B.

Redoslijedne liste svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Učenici i studenti kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne – akademske godine u 10 mjesečnih anuiteta.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije, ako svojevoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena.

Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.