Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnem tekstu: Nacionalna zaklada),
sukladno članku 3. stavak 2. i članku 15. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03), članku 5. i 25. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, odredbi Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odluci Upravnog odbora Nacionalne zaklade od 12. prosinca 2017. godine, raspisuje
POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za inicijalnu suradnju u području sudjelovanja međunarodnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Republici Hrvatskoj
– Znanje bez granica (B) –
A) VRSTA PRIJAVA – VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE – ROK PRIJAVE
Na ovaj Poziv moguće je poslati ponudu za inicijalnu suradnju za provođenje:
RAZMJENE ZNANJA KROZ DOLASKE MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA U REPUBLIKU
HRVATSKU
Na Poziv se mogu prijaviti:
• udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
Visina financijske podrške:
najviši iznos financijske podrške Nacionalne zaklade ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu.
Broj podrški koje će se odobriti:
prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2018. godini, počevši od 22. siječnja 2018. godine, a najkasnije do 10. studenog 2018. godine, s tim da se događanja mogu odvijati najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.
Rok prijave:
rok za podnošenje prijava je najmanje 30 dana (datum poštanskog žiga) prije najavljenog datuma održavanja skupa.
B) UVJETI PRIJAVE
Broj prijava
Udruga odnosno njezin predstavnik/predstavnica može tijekom 2018. godine ostvariti samo jednu podršku za sudjelovanje na međunarodnom skupu, za dolazak međunarodnog
stručnjaka/stručnjakinje na događanje u organizaciji iste te udruge, ili za sudjelovanje
predstavnika/predstavnice udruge u radu upravljačkih ili savjetodavnih tijela međunarodnih
organizacija/institucija. Financijska podrška se ne može odobriti udrugama koje su tijekom 2017. godine dobile podršku Nacionalne zaklade za prijavu u inačici Znanje bez granica (A) i/ili Znanje bez granica (B) za isti skup ili dolazak stručnjaka. Jednom odbijena prijava ne može se ponovno (ispravljena) poslati na isti Poziv.
Prihvatljivi prijavitelji
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge koje u trenutku prijave nisu korisnici niti jednog oblika financijske podrške koje dodjeljuje Nacionalna zaklada iz nacionalnih izvora.
C) NAČIN PRIJAVE
Način prijave detaljno je opisan u točci IV. Uputa za prijavu te je iste potrebno dobro proučiti, s obzirom da se prijave dostavljaju kroz sustav www.financijskepodrske.hr, uz što je dodatno putem pošte potrebno dostaviti ispisan, potpisan i ovjeren dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (potvrda o postavljenoj dokumentaciji).
Sve zainteresirane udruge trebaju svoje prijave dostaviti u propisanom roku popunjavanjem
propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije isključivo elektroničkim
putem (internetska prijava) kroz sustav www.financijskepodrske.hr. Po završenom postupku
prijave kroz sustav www.financijskepodrske.hr potrebno je ispisati dokument o verifikaciji
postavljene dokumentacije te isti ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane odgovorne
osobe za zastupanje udruge dostaviti u papirnatom obliku isključivo poštom.
Ukoliko udruga ne popuni propisane obrasce i ne postavi propisanu dokumentaciju kroz sustav www.financijskepodrske.hr odnosno spomenuti dokument o verifikaciji ne pošalje na propisani način i u propisanom roku, smatrat će se da prijava nije zadovoljila osnovne propisane uvjete ovog Poziva. Potvrdu iz sustava www.financijskepodrske.hr o postavljenoj dokumentaciji potrebno je u propisanom roku, isključivo poštom, uz napomenu “Za poziv za iskaz interesa -Znanje bezgranica (B)” poslati na adresu: NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA Štrigina 1a, 10000 Zagreb “Za poziv za iskaz interesa -Znanje bez granica (B)”
Zakašnjele prijave (popunjeni obrasci i dokumentacija postavljeni u sustav izvan roka od
najmanje 30 dana prije datuma početka skupa, uključujući i dokument o verifikaciji
postavljene dokumentacije na kojoj je relevantan poštanski žig), nepotpune prijave, prijave poslane redovnom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima Nacionalne zaklade ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Poziva, neće se razmatrati.
D) KRITERIJI ZA ODABIR
Opći kriterij za prijavu je tematski izravna usmjerenost k jednom od sljedećih prioritetnih područja:
•promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija
društva i vladavine prava,
•izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva,
•zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj,
•mladi,
•razvoj volonterstva,
•izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske
tehnologije u razvoju civilnoga društva,
•regionalni razvoj,
•društvena kohezija te razvoj društvenog poduzetništva pružanjem usluga u
socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama,
•informiranje i obrazovanje građana za europsko građanstvo, promicanje
europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj Europi,
•promicanje dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije,
•društvena uključenost i borba protiv siromaštva.
Posebni kriteriji za procjenu su zadovoljavanje svih sljedećih elemenata:
•događanje je relevantno za veći broj organizacija civilnoga društva i za širu
zainteresiranu javnost, a ne samo za udrugu koja organizira događanje, odnosno udruge
koje su sa organizatorom događanja uže povezane (npr. nacionalni savezi, podružnice
udruge – organizatora skupa),
•događanje ima multiplikativni karakter i daje doprinos u smislu prijenosa dobre prakse,
iskustava i znanja od interesa za neprofitni i javni sektor,
•događanje nije primarno koncipirano kao tečaj, seminar ili radionica edukacijskog tipa,
•događanje je otvoreno za širi krug organizacija civilnog društva, predstavnike javnog
sektora i šire zainteresirane javnosti te se ne plaća kotizacija za sudjelovanje.
E) DOSTUPNOST DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU
Dokumentacija je dostupna isključivo na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade
http://zaklada.civilnodrustvo.hr te na sustavu www.financijskepodrske.hr s tim da se prijava vrši u sustavu www.financijskepodrske.hr.
Specifična pitanja vezana uz prijave na poziv za iskaz interesa mogu se postavljati na adresu e-pošte pozivi@zaklada.civilnodrustvo.hr ili putem telefaksa na broj 01/ 23 99 111.
F) PROCJENA KVALITETE PRIJAVA
Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, prijave koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva upućuju se na
procjenjivanje Povjerenstvu stručne službe Nacionalne zaklade.
Povjerenstvo dostavlja konačne prijedloge za suradnju upraviteljici Nacionalne zaklade, a
upraviteljica na kraju godine podnosi izvještaj Upravnom odboru o odobrenim financijskim
oblicima podrške koji ih odobrava donošenjem Odluke.
G) OBJAVA REZULTATA
Rok za javnu objavu prihvaćenih prijava na ovaj Poziv tijekom godine je prosinac 2018. godine. Odluka Upravnog odbora Nacionalne zaklade će biti objavljena na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr .
H) KONAČNOST ODLUKE
Odluke Nacionalne zaklade o odobravanju ili neodobravanju financijskih podrški su konačne.
I) MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA
Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela
Nacionalne zaklade odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem
upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes, primjenjuju se odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, na način da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Nacionalne zaklade (procjenjivačko i druga stručna tijela) ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.

Nacionalna zaklada pridržava pravo smanjenja broja financijskih podrški kao i visine sredstava za pojedine vrste podrški ovisno o ukupno doznačenim sredstvima u 2018. godini.