Odluka Ministarstva financija o osnovanosti Odluke o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela: