Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Bedekovčina i općinski načelnik Općine Bedekovčina donose Odluku o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Dječji vrtić Bedekovčina kojem je osnivač Općina Bedekovčina u potpunosti se zatvara i prestaje s radom od 19. ožujka 2020. godine do donošenja novih Preporuka i Odluka Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Mjera privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića Bedekovčina poduzima se u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a vezano na aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa.

Program predškole, kraći programi: opća igraonica, engleska igraonica i balet u navedenom razdoblju neće se provoditi.

Logopedski kabinet neće raditi u navedenom razdoblju.

Tijekom razdoblja trajanja mjere iz članka 1. ove Odluke roditelji djece s prebivalištem na području Općine Bedekovčina koji su korisnici redovitog desetsatnog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Bedekovčina oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 601-02/20-01/05, URBROJ: 2197-02-03/1-20-2).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Bedekovčina te službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Ova Odluka primjenjivat će se do donošenja novih Preporuka i Odluka Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.