Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od 19. ožujka 2020. godine, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Bedekovčina i općinski načelnik Općine Bedekovčina donose ODLUKU o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Dječji vrtić Bedekovčina kojem je osnivač Općina Bedekovčina privremeno se zatvara i prestaje s radom od 20. ožujka 2020. godine do donošenja novih Preporuka i Odluka Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Mjera privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića Bedekovčina poduzima se u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a vezano na aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa.

Program predškole, kraći programi: opća igraonica, engleska igraonica i balet u navedenom razdoblju neće se provoditi.

Logopedski kabinet neće raditi u navedenom razdoblju.

Tijekom razdoblja trajanja mjere iz članka 1. ove Odluke, Dječji vrtić Bedekovčina organizirat će rad na način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

Obvezuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Bedekovčina da u skladu s člankom 3. ove Odluke organizira rad odnosno dežurstva u Dječjem vrtiću.

Tijekom razdoblja trajanja mjere iz članka 1. ove Odluke roditelji djece s prebivalištem na području Općine Bedekovčina koji su korisnici redovitog desetsatnog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Bedekovčina, a koji neće koristiti organizirana dežurstva, oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića.

Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od 19. ožujka 2020. godine sastavni je dio ove Odluke.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 601-02/20-01/05, URBROJ: 2197-02-03/1-20-3).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Bedekovčina te službenim mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.

Ova Odluka primjenjivat će se do donošenja novih Preporuka i Odluka Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.