Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko . zagorske županije” broj 12/21) općinski načelnik donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje 2021. do 2027. godine” na okoliš

 

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu Plan).

II.

Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina.

III.

Prije započinjanja Postupka ocjene, Općina Bedekovčina ishodila je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/21-01/38; URBROJ: 2140/01-08-21-2) od 31.ožujka 2021. godine prema kojem je za Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/21-01/38; URBROJ: 2140/01-08-21-4) od 25. svibnja 2021. godine prema kojem je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

IV.

Plan je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Općinu Bedekovčina te je prema periodu važenja usklađen s novim programskim razdobljem na razini Europske unije.

Plan predstavlja temeljni strateški planski dokument na razini Općine koji određuje strateške ciljeve, posebne ciljeve i mjere razvoja Općine.

Cilj izrade Plana jest analizirati trenutno stanje Općine Bedekovčina po svim segmentima relevantnim za opći razvoj ovog područja te pružiti smjernice za daljnji održivi razvoj kroz definiranje vizije i ciljeva razvoja, kao i mjera te strateških razvojnih projekata potrebnih za njihovo ostvarenje.

Plan poboljšava usmjerenost svih relevantnih dionika kroz zajednički identificirane ciljeve, potiče pravovremeno odlučivanje i korištenje postojećih resursa na efikasniji, koherentniji i transparentniji način te povećava mogućnosti za privlačenje financijskih sredstava, posebice iz fondova EU.

Planom su definirana 3 strateška cilja:

  • Konkurentno i održivo gospodarstvo,
  • Snažan ljudski kapital i visoka kvaliteta života,
  • Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i upravljanje infrastrukturom.

V.

Plan će obuhvatiti opći razvoj na cjelokupnom području administrativnih granica Općine Bedekovčina.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17), redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u prilogu I. ove Odluke.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela navedena u Prilogu II. Ove Odluke.

VIII.

U privitku ove Odluke je Odluka Općinskog vijeća Općine Bedekovčina o izradi Plana (KLASA: 302-01/20-01/04; URBROJ: 2197-02-01/1-21-1) i čini njezin sastavni dio.

IX.

Jedinstveni upravni odjel dužan  je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina, www.bedekovčina.hr te “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”.